Професія токаря - одна з найбільш розповсюджених професій металообробки, яка використовується в ме­ханічних, інструментальних і ремонтно-механічних цехах підприємств маши­нобудування, суднобудування, авіабу­дування, приладобудування; в ремонт­них цехах сільського господарства, транспорту, зв'язку, на будівництві.

Робота токаря розпочинається з читання креслення чи технологічної карти. Токар уявляє собі деталь в об'ємі, проводить розрахунки, підбирає осна­щення та інструмент, використовуючи спеціальні довідники і таблиці. Він ви­бирає ріжучий інструмент необхідної твердості, інакше при різанні можна зіпсувати і деталь і різець.

Важливим моментом роботи тока­ря є вибір режиму різання. Виходячи з вимог до деталі і властивостей мета­лу, він встановлює глибину різання, швидкість подачі різця, інструменту і обертання заготівки. Правильно виз­начити режим різання, настроїти на нього верстат може тільки кваліфіко­ваний токар, який добре знає облад­нання, металознавство, геометрію, ма­тематику, фізику, хімію.

Значну частину робочого часу тока­ря займають вимірювальні операції, завдяки яким здійснюється контроль за якістю виготовленої продукції: пере­вірка правильності розмірів і геомет­ричної форми заготівки в процесі її об­робки і готової продукції; перевірка стану і правильності положення ріжучих кромок інструменту відносно оброблю­ваної поверхні; контроль за ходом об­робки заготівки і роботою верстату.

Професія токаря вимагає від праців­ника певних індивідуально-психологічних особливостей. Токар повинен мати добре зорове  та   кольоросприйняття, розвинутий лінійний окомір, слухову чутливість, точність і координацію рухів, просторове уявлення, розвинуту чуттє­вість пальців рук.

В роботі токаря поряд із значною часткою фізичної праці присутня велика доля розумової праці, тут постійно задіяні такі функції, як пам'ять, увага, технічне мислення, уява.

Токар - одна з найбільш широко розповсюджених професій. Спеціалісти токарної справи працюють у всіх галузях народного господарства. Не­обхідність у цих фахівцях постійна і має тенденцію до зростання. В березні 2018 року Хмельницькою обласної службою зайнятості було зареєстровано понад  20  вакансій за даною професією, тому можливість  працевлаштуватися за фахом досить висока.